Sadako

69 tekstów – auto­rem jest Sa­dako.

Obok ciebie

Piękny dzień, pro­mienie słońca, my,
I nasze sple­cione dłonie.
Mój wzrok na skroś przeszy­wa cię,
Uno­sisz swo­je skronie.
Us­ta me drżą, pragną twoich ust,
Po­całun­ku jak z marzeń.
Te kil­ka chwil, przy to­bie być,
Jest [...] — czytaj całość

wiersz • 12 września 2018, 14:58

Cza­sem smu­tek od­najdu­je nas w chwi­li, kiedy naj­mniej te­go chce­my. Kiedy pot­rze­buje­my tej blis­kiej oso­by naj­bar­dziej , a jest ona najdalej... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 stycznia 2014, 10:38

Mogę więcej niż wiatr, bo mogę stąpać po ziemi. Mogę więcej niż wo­da, bo mogę po­biec gdzieś w dal. Mogę więcej niż ogień , pochłonąć całe życie. Mogę więcej złapać życia niż co­kol­wiek innego. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 lipca 2013, 10:03

Kochanie

Jes­teś da­leko, lecz blis­ko me­go serca
To co było kiedyś bar­dzo dob­rze pamiętam
Chcę byś był obok mnie, tyl­ko mój
Nie opuszczę Cię na krok kiedy wrócisz tu
Zauroczyłeś mnie swoim spojrzeniem,kiedyś
I znów tra­filiśmy na siebie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 lipca 2013, 15:32

Nie ma na świecie szczer­szej miłości od tej miłości do matki. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 lipca 2013, 19:34

Dla przyjaciela A.

Choć nie wie­rzysz w siebie mój kolego
Uwierz ja wiem,że w ser­cu wiele masz dobrego
Choć nig­dy nie mieliśmy ta­kiego kontaktu
Wiem,że przy­jaźnić się z Tobą warto
Pot­ra­fisz wysłuchać, pomóc doradzić
Jak z różny­mi prob­le­mami so­bie poradzić
Spędzać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 lipca 2013, 01:10

Mamo Kocham Cię

Dla Ciebie ma­mo, jes­tem tu i teraz
Zaw­sze będę obok Ciebie, wiem że to doceniasz
Sza­nuję Ciebie, i kocham po­nad życie
Bo to Ty za­pew­niłaś mi na tym świecie bycie
Kocham Cię i nig­dy nie przestanę
Co by się nie działo z Tobą zaw­sze zostanę
To­bie mogę wszys­tko o so­bie powiedzieć
Bo wiem, że co­kol­wiek zro­bię będziesz to wiedzieć
Prze­cież znasz mnie na wy­lot...Kocha­na mamo...
Zaw­sze będziesz w moim ser­cu dla mnie...
KOCHAM CIĘ! 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 lipca 2013, 00:29

Spójrz...Ja­kie piękne niebo...
Ile pięknych gwiazd!
Spójrz...Ja­ki piękny kwiat...
Ja­ki ciepły wiatr,i dwa nasze cienie!
Spójrz...-czy nie widzisz nic?!
Świat mój barw pozbawiłeś!
Spójrz...Le­ci ptak...
I już zniknął...
Tak jak Ty z mo­jego życia! 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 7 lipca 2013, 13:11

Wyr­wa­ne dni z życiory­su są jak płat­ki róż spa­dające w dół od­chłani cza­su, które nie zna li­tości i bez względu na to co się dzieje bieg­nie co­raz to szyb­ciej zos­ta­wiając w ty­le tyl­ko smu­tek i sa­mot­ne dni... 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 16 maja 2013, 10:34

Przeznaczenie

Są ta­kie dni, w których nasze spoj­rze­nia się gubią
Pat­rzy­my w dal lecz wciąż szu­kamy swoich ust
Nie chce­my stra­cić te­go co w nas zapłonęło
Nie chce­my żeby zgasł ten og­romny ogień miłości
Bo wiemy, że tyl­ko so­bie jes­teśmy przeznaczeni
Wśród gwiazd bieg­niemy szu­kając swoich cieni. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 29 listopada 2012, 17:23

Sadako

High of a love...Drunk from the hate...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 września 2018, 14:58Sadako do­dał no­wy tek­st Obok ciebie